A Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. a www.patikamagazin.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelő neve:
Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. (a továbbiakban: "PatikaMagazin.hu" vagy "Szolgáltató")

2. Az adatkezelő címe:
1114 Budapest, Dózsa György út 19. IV/2.

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

4. Elérhetőség:
galenus@galenus.hu

5. Az adatkezelés megnevezése:
adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékoztatott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

6. Az adatkezelés jogalapja:
A PatikaMagazin.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.).

Definíciók
1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Felhívjuk a PatikaMagazin.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
1. PatikaMagazin.hu honlap látogatóinak adatai
A szolgáltatás látogatása során a PatikaMagazin.hu rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját, a megtekintett oldal címét, az előzőleg megtekintett oldal címét és a böngésző adatait - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.
Regisztráció esetében a felsorolt adatokon felül a regisztrációnál megadott adatokat is rögzíti a szerver.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el.
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A www. PatikaMagazin.hu címen elérhető honlap html kódja a Galenustól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

Három ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Medián Webaudit, a Gemius és a Google Analytics). A negyedik külső szerver a honlapon megjelenő hirdetések kiszolgálását végzi (Adverticum). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.google.com/analitycs.

2. PatikaMagazin.hu szolgáltatásai
PatikaMagazin.hu szolgáltatás egyes részeit csak regisztrált felhasználóként lehet igénybe venni.
A regisztráció során meg kell adni a kívánt felhasználói nevet és jelszót, valamint az e-mail címet.
Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésére szolgálnak. A megadott e-mail címmel, a választott felhasználói név és jelszó birtokában lehet a szolgáltatást igénybe venni.
Meg lehet adni ezen felül a nevet, a nemet, a születési dátumot, címet, telefonszámot, iskolai végzettséget.
Ezek az adatok a felhasználók és a hirdetők még jobb kiszolgálását, valamint a kapcsolatfelvételt segítik elő.
A fizetős szolgáltatások igénybevételéhez megadható a cégnév, székhely, telefon és fax adatok.
Ezen adatok a számlázáshoz, és magasabb szintű kapcsolattartáshoz szükségesek.
A megadott adatokat módosítani és törölni lehet a regisztrációs kóddal belépve, a Beállítások menüben.
A megadott e-mail címre a felhasználó kérésére, az általa választott témákban hírlevelet, illetve elektronikus hirdetést küldünk. A hírlevelet lemondani a hírlevélben található módon , illetve a regisztrációs kóddal belépve, a Beállítások menüben lehet.

3. Az online szolgáltatások ügyféllevelezései
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum, Kapcsolatfelvétel vagy Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.
A PatikaMagazin.hu a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.

4. Tartalom és információ megosztás
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.

Amennyiben valamely felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része - név nélkül - továbbra is elérhető maradhat.

5. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).
A PatikaMagazin.hu a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN LEHETSÉGES JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a PatikaMagazin.hu weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
"Forrás: PatikaMagazin.hu www.patikamagazin.hu
aloldal közvetlen (deep) linkje"

4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat törölni vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom vagy magatartás a jelen Szabályzatba ütközik-e, a Szolgáltató álláspontja az irányadó.


ADATFELDOLGOZÁS

1. Adatfeldolgozó megnevezése:
Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.

2. Adatfeldolgozó címe:
1146 Budapest Dózsa György út 19. IV/2

3. Adatfeldolgozás megnevezése:
A Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. a delete@galenus.hu címre érkező törlési igényeket hajtja végre.

4. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Aion NEXT Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

5. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A PatikaMagazin.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

6. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az galenus@galenus.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

7. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.


További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a galenus@galenus.hu e-mail címen.

Egészségügy és internet
Ön mire használja az internetet az egészségügyi ismeretszerzésben?Patika Magazin Online

A Patika Magazin a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) egészségügyi ismeretterjesztő folyóirata.
Kiadja: Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.

Impresszum   |    Médiaajánlat   |    Adatkezelési tájékoztató   |    Facebook   |    Google+

Copyright © Galenus Kiadó. Minden jog fenntartva!